Realizacje
Super User   Written on 16.01.2013

Największe kontrakty realizowane przez naszą firmę:

ROK 2012

·           Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II oraz wymiana latarni przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Trzebnica – dla Gminy Trzebnica

·           Przebudowa nawierzchni dróg i placów składowych ul. Wałbrzyska 1 w Legnicy – dla TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy

·           Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego – zagospodarowanie pasa drogowego znajdującego się pomiędzy ulicą Piastowską a ciągiem budynków od nr 52 do 72 po lokalizację parkingów dla samochodów osobowych – dla ZDM w Legnicy

·           Wykonanie dróg, placów, parkingów i chodników w ramach realizacji kontraktu „Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego” -  dla SKANSKA Oddział Leszno

·           Odbudowa skarpy nasypu usytuowanej w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 391+000 – 392+000 w miejscowości Rzeszotary – dla GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy

·           Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice, gminy Kunice, gminy Ruja i gminy Legnickie Pole grysami i emulsją asfaltową przy użyciu paczera – dla Powiatu Legnickiego

·           Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu głogowskiego, złotoryjskiego, legnickiego i polkowickiego emulsją i kruszywem łamanym remonterami – dla DSDiK we Wrocławiu

 

ROK 2011

·           Wymiana nawierzchni jezdni i przebudowa chodników ul. Chojnowskiej na odcinku od torów PKP do ul. Jagiellońskiej – dla ZDM w Legnicy

·           Przebudowa ulic gruntowych na osiedlu Piekary Wielkie w powiązaniu z drogą krajową nr 94 – przebudowa ulic Ziemowita i Wandy – dla ZDM w Legnicy

·           Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana – dla ZDM w Legnicy

·           Wykonanie nawierzchni placu parkingowego wraz z kanalizacją deszczową w Wilkszynie dla firmy GAZDA Monika Cicha z siedzibą w Wilkszynie

·           Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 104871D oraz budowa chodników i oświetlenia drogowego w miejscowości Pisarzowice – dla Gminy Miękinia

·           Remont skarp usytuowanych w ciągu drogi krajowej nr 36 w km 1+240 – 1+350 strona prawa, odcinek Prochowice – Lisowice – dla GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie

·           Remont skarp usytuowanych w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 338+320, 339+380 – 339+410, 339+350 – 339+360, 339+270, 339+280, 339+340, 339+370 – 339+400 (zjazd w kierunku Poznania) dla GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie

 

LATA 2010 - 2011

·           Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego, Legnickiej i Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami – dla Urzędu Miejskiego w Jaworze

 

 

 

ROK 2010

·           Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg w obszarze rewitalizowanym – dla ZDM w Legnicy

·           Remont skarpy na drodze krajowej nr 3 (obwodnica Legnicy) oraz remont skarpy na autostradzie A4 (odcinek Legnica – Legnickie Pole) dla GDDKiA Odział we Wrocławiu Rejon w Legnicy

·           Powierzchniowe utrwalenia dróg gminnych na powierzchni 19.797 m2 na terenie gminy Miękinia – dla Gminy Miękinia

·           Wykonanie remontu cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach administrowanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach przy użyciu grysów i emulsji asfaltowych - dla Powiatu Siedleckiego

 

LATA 2008 – 2010

·           Przebudowa drogi leśnej – pożarowej położonej w Nadleśnictwie Złotoryja, leśnictwie Wilków – dla Nadleśnictwa Złotoryja

·           Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych w zakresie robót drogowych, instalacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i zieleni – jako lider konsorcjum dla Urzędu Miasta w Legnicy

 

ROK 2009

·           Przebudowa ulicy Kościelnej i Pionierów w Lutyni – dla Gminy Miękinia

·           Remont ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym – trasa nr 4 w Legnicy – ETAP I Remont ul. Wrocławskiej od Placu Wilsona do ul. Armii Wojska Polskiego – jako lider konsorcjum dla ZDM w Legnicy

·           Odbudowa dróg transportu rolnego w miejscowościach Rakoszyce – Czechu, Szczepanów, słup, Zakrzów, Kobylniki i Komorniki – dla Gminy Środa Śląska

·           Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na powierzchni 72.780 m2 na terenie gminy Miękinia – dla Gminy Miękinia

 

ROK 2008

·           Przebudowa ulic osiedlowych w Środzie Śląskiej – ul. Flamandzkiej, Piastów Śląskich, Kopernika i Księżycowej – dla Gminy Środa Śląska

·           Budowa infrastruktury drogowej – oś. Zalesie w Lubinie – ulice osiedlowe: Tarnopolska, Poleska, Grodzieńska, Wołyńska, Lwowska – dla Urzędu Miejskiego w Lubinie

·           Budowa drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą kanalizacją deszczową na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Legnickie Pole - dla Urzędu Gminy Legnickie Pole

·           Wykonanie remontu cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach administrowanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach przy użyciu grysów i emulsji asfaltowych - dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach

·           Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem – dla Urzędu Miasta w Legnicy

 

ROK 2007

·           Budowa drogi dojazdowej do terenów zlokalizowanych w LSSE Legnica podstrefa Środa Śląska w Komornikach – ETAP I – dla Gminy Środa Śląska

·           Przebudowa dróg gminnych w Rzeczycy i Szczepanowie – dla Gminy Środa Śląska

·           Budowa pętli autobusowej wraz z przyłączami wod-kan, oświetleniem ulicznym w obrębie pętli autobusowej oraz budowa sieci wodociągowej stanowiącej elementy zewnętrzne zespołu garaży przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie – dla Urzędu Miejskiego w Lubinie

·           Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie – dla Powiatu Wrocławskiego

 

LATA 2006 – 2007

·           Przebudowa ulicy Myrka w Legnicy - jako członek konsorcjum dla Urzędu Miasta w Legnicy

 

ROK 2006

·           Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w Kunicach – jako członek konsorcjum dla Urzędu Gminy w Kunicach

·           Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach Bratkowa, Goździkowa (część) i czerwonych maków (część) w Legnicy – dla Urzędu Miasta w Legnicy

·           Utwardzenie dróg dojazdowych do zespołu garaży przy ul. Piłsudskiego w Lubinie – dla Urzędu Miejskiego w Lubinie

·           Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową dróg powiatowych – dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

 

LATA 2004 – 2006

·           Modernizacja ulicy najświętszej Marii Panny w Legnicy – jako członek konsorcjum dla Urzędu Miasta w Legnicy

 

 

 

Czytaj więcej:
 
Laboratorium
Super User   Written on 16.01.2013

 

Firma „BUDROMOS” J. T. Bieńkowscy spółka jawna, z siedzibą w Legnicy, w związku z nieustającym rozwojem budownictwa drogowego (nie tylko w naszym regionie) oraz wychodząc naprzeciw ciągle zwiększającemu się zapotrzebowaniu na wykonywanie rozmaitych kontroli i badań, postanowiła zaoferować Państwu usługi związane z działalnością laboratorium drogowego.

Oferowane przez nas usługi obejmują szereg badań i analiz w poszczególnych zakresach:

Grunty i podbudowy:
•             rozpoznawanie podłoża – analiza makroskopowa, analiza granulometryczna gruntów (otwory wiertnicą ręczną do 3m głębokości), oznaczenie wskaźnika piaskowego, oznaczenie wilgotności naturalnej gruntów, kapilarności biernej
•             badanie przydatności materiałów gruntowych oraz kruszyw kamiennych do budowy nasypów, do wykorzystania na warstwy odsączające, zasypki oraz do wykonania podbudów – analiza sitowa, oznaczenie wskaźnika piaskowego, oznaczenie wilgotności optymalnej (badanie metodą Proctor’a), określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR)
•             kontrola zagęszczenia i jakości gruntu w nasypach, poszerzeniach dróg i ulic oraz w przekopach po zasypaniu instalacji – badania sondą dynamiczną lekką SD-10
•             kontrola zagęszczenia i wytrzymałości oraz nośności podbudów stabilizowanych wapnem lub cementem – badania nośności płytą dynamiczną, VSS, wykonanie i oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności pobranych próbek
•             badanie nośności podbudów tłuczniowych i stabilizowanych mechanicznie – badania płytą dynamiczną oraz VSS

Betony, elementy betonowe drobnowymiarowe oraz kostki brukowe betonowe i kamienne:
•             oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (wg PN-EN 12390)
•             oznaczanie nasiąkliwości i mrozoodpomości betonu (wg PN-88 B-06250)
•             oznaczanie cech zewnętrznych i wymiarów geometrycznych różnorodnych prefabrykatów
•             oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, betonowych kostek brukowych różnych rodzajów (wg PN-EN 1338)
•             oznaczenie odporności brukowych kostek betonowych na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (wg PN-EN 1338)
•             oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości różnych elementów prefabrykowanych
•             badania wytrzymałości na ściskanie, mrozoodpornosci i nasiąkliwości próbek wyciętych z konstrukcji betonowych i żelbetonowych
•             badania kostek brukowych kamiennych - wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość (wg PN-EN 1926, PN-EN 1342)

Wyposażenie naszej pracowni stanowią między innymi:
•             zestaw sit do analizy granulometrycznej
•             aparat do wyznaczania wskaźnika piaskowego
•             ubijaki Proctor’a wraz z kompletem form
•             prasa wytrzymałościowa – zakres 100kN - oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, wyznaczanie kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR)
•             prasa wytrzymałościowa – zakres 300/3000kN - oznaczanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych, kamiennych, elementów prefabrykowanych, oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, betonowych kostek brukowych różnych rodzajów (wg PN-EN 1338)
•             formy do próbek betonowych (150x150x150mm)
•             formy walcowe do próbek gruntów stabilizowanych spoiwami (D=80mm)
•             przystawka do badania wytrzymałości na ściskanie kostek brukowych betonowych
•             sonda lekka dynamiczna SD-10 (zasięg 3m)
•             aparat VSS
•             płyta dynamiczna
•             suszarka laboratoryjna
•             komora mrożąca

Jesteśmy wciąż rozwijającą się jednostką, otwartą na wszelkie sugestie i uwagi, świadczącą usługi zarówno wykonawcom robót (obsługa laboratoryjna budowy, badania materiałów), jak i nadzorowi (badania i pomiary kontrolne).

Główne kierunki rozwoju naszego laboratorium to przede wszystkim inwestycje w nowoczesny sprzęt do badań laboratoryjnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno - technicznej poprzez szkolenia, kursy i seminaria, umacnianie współpracy ze stałymi klientami oraz nawiązywanie współpracy z nowymi odbiorcami naszych usług.

 

Czytaj więcej:
 
Kontakt
Super User   Written on 16.01.2013

59-220 Legnica, ul. Kowalska 2

tel. 76 854 19 90

tel. / fax 76 854 42 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Laboratorium: 

tel. 76 854 19 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Księgowość: 

tel. 76 854 19 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej:
 
Kostka
Super User   Written on 16.01.2013

Firma BUDROMOS już od kilku lat specjalizuje się w inwestycjach związanych z budową dróg, chodników, placów i parkingów z kostki betonowej POLBRUK.

Firma wykonuje usługi kompleksowo:
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni  

Jakość prac budowlanych i kompleksowość ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych nawierzchni.

Jednym z największych atutów kostki betonowej POLBRUK jest cena porównywalna z ceną nawierzchni wykonanej z materiałów bitumicznych.

Ponadto nawierzchnia z kostki betonowej ma dużo większą trwałość i okres eksploatacji, jest przesiąkliwa dla wód opadowych, co również zwiększa jej trwałość.

Rozbieralność kostki pozwala na wykonywanie różnych robót instalacyjnych bez szkody dla nawierzchni i znacznie obniża koszty związane z jej odtworzeniem. Kostka nie jest wrażliwa na wysokie temperatury - w przeciwieństwie do asfaltu.

Należy również zwrócić uwagę na walor estetyczny nawierzchni wykonanych z kostki betonowej.

Czytaj więcej:
 


 

J.T. Bieńkowscy Sp. J.

ul. Kowalska 2

59-220 Legnica

 

tel. +76 854 19 90

tel./fax +76 854 42 07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pozostałe aktualności:

Skontaktuj się z nami:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „Zgoda” poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zgadzam się na cookie na tej stronie